Menu Zamknij

Najczęściej zadawane pytania

 1. Kogo można zgłosić do poradni?

Dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej uczęszczająca do placówek na terenie Piekar Śląskich, a w przypadku małych dzieci, które nie uczęszczają do placówki – mieszkające na terenie Piekar Śląskich.

 1. Kto może złożyć wniosek na badania/ konsultacje/do zespołu orzekającego?
 • Rodzic dziecka/ucznia.
 • Prawny opiekun/rodzic zastępczy.
 • Pełnoletni uczeń we własnym imieniu.
 1. Jak zgłosić dziecko na badanie lub konsultację w poradni ?

Osobiście złożyć Kartę zgłoszenia w sekretariacie Poradni lub przesłać ją za pośrednictwem strony WWW – www.poradnia.piekary.pl

 1. Czy na konsultację z logopedą/psychologiem/pedagogiem/doradcą zawodowym potrzebne jest skierowanie od lekarza?

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nie jest placówką medyczną i dlatego nie obowiązują tu skierowania od lekarza.

 1. Kto przeprowadza badanie? Psycholog czy pedagog?

W zależności od problemu, z którym zgłaszają się rodzice, zespół weryfikujący wnioski wskazuje na potrzebę badania przez odpowiednich specjalistów.

 1. Czy rodzic może uczestniczyć w badaniu?

Z uwagi na prawidłowy przebieg badania zaleca się, aby rodzic nie uczestniczył w badaniu, aby nie dochodziło do dodatkowego rozpraszania dziecka.

 1. Jak wygląda badanie w Poradni?

Standardowe badanie psychologiczno-pedagogiczne składa się z:

 • rozmowy z rodzicem, podczas której zbierany jest wywiad dotyczący rozwoju oraz trudności dziecka, sytuacji rodzinnej,
 • badania ilorazu inteligencji oraz rozwoju funkcji wzrokowych i słuchowych,
 • spotkania u pedagoga, podczas którego badane są umiejętności czytania i pisania oraz umiejętności matematyczne.
 1. Jak przygotować dziecko na badanie?

Ważne, by przed badaniem poinformować dziecko, jak będzie ono przebiegało oraz ile czasu będzie trwało.

Ważne jest również, aby w dniu wizyty dziecko było wyspane, po śniadaniu i przede wszystkim zdrowe. Można zabrać dla dziecka coś do jedzenia i picia, a także przybory szkolne (nie jest to jednak wymagane). Podwyższona temperatura, kaszel, katar oraz przyjmowane leki (np. antybiotyki) są przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania, ponieważ ze względu na mniejszą wydolność dziecka, mogą negatywnie wpływać na uzyskiwane przez nie wyniki. Warto też pamiętać, że uczucia dorosłego „udzielają się” dzieciom (szczególnie młodszym) – dlatego lepiej prezentować postawę spokoju, ciekawości, pozytywnego nastawienia.

 1. Ile spotkań przewidzianych jest na badanie diagnostyczne dziecka?

Najczęściej badanie obejmuje dwa spotkania: badanie psychologiczne oraz pedagogiczne. Nie jest to jednak reguła. Wiele zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka. Niekiedy potrzebnych jest więcej spotkań, żeby zdiagnozować dziecko oraz odpowiednio sformułować wskazania do pracy. O liczbie spotkań decyduje diagnosta badający dziecko w poradni.

Badanie psychologiczne/pedagogiczne zwykle trwa ok. 3 godzin. Jednak z uwagi na to, że proces diagnozowania ma charakter wieloaspektowy jego długość może ulec zmianie. Liczba godzin przeznaczonych na badanie zależy między innymi od wieku dziecka, jego uwarunkowań psychofizycznych oraz możliwości poznawczych. W trakcie diagnozy możliwe są przerwy.

Diagnoza w poradni może być również rozszerzona o obserwację dziecka na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko oraz o diagnozę logopedyczną, przesiewowe badanie wzroku i/lub słuchu.

 1. Na czym polega badanie pedagogiczne?

Diagnoza pedagogiczna obejmuje ocenę umiejętności czytania (technika, tempo, poprawność, poziom rozumienia) i pisania (tempo, poziom graficzny, poprawność pisania z pamięci, ze słuchu i przepisywania) oraz  znajomość zasad ortograficznych, a także ocenę funkcji słuchowo-językowych i wzrokowo-przestrzennych. Uczeń proszony jest także o rozwiązanie testów umiejętności z zakresu matematyki, co pozwala zweryfikować poziom opanowania tych treści zgodnie z wymogami podstawy programowej. Diagnosta analizuje przyniesioną dokumentację: informację przygotowaną przez wychowawcę lub nauczyciela języka polskiego oraz zeszyty przedmiotowe czy też rysunki, karty pracy dziecka.

11. Co należy zabrać na pierwsze spotkanie diagnostyczne?

Należy zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka, wszelkie posiadane dokumenty (świadectwa szkolne, opinia ze szkoły, opinia specjalistów pracujących z dzieckiem, wyniki badań lekarskich), zeszyty, w których dziecko dużo pisze np. z języka polskiego, historii, biologii.

 1. Jaki jest czas oczekiwania na opinię po badaniu?

Opinię wystawia się do 30 dni roboczych od dnia ostatniego badania w Poradni. O gotowej opinii zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub wiadomością SMS.

 1. Co zrobić, kiedy podejrzewa się u dziecka dysleksję/dysortografię/dysgrafię?

Należy złożyć Kartę zgłoszenia w sekretariacie poradni lub za pośrednictwem strony www na badanie diagnostyczne wraz z opinią wychowawcy ucznia lub nauczyciela języka polskiego. Opinia musi zawierać czytelny podpis wychowawcy/nauczyciela, pieczątkę, podpis dyrektora szkoły i pieczątkę szkoły oraz datę wystawienia.

 1. Czy  uczniowie szkół branżowych I stopnia  muszą mieć opinię z poradni, aby zostali przyjęci na praktyki zawodowe?

Uczniowie, którzy nie ukończyli 15 roku życia  otrzymują z Poradni opinię  dotyczącą braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Uczniowie, którzy ukończyli 15 rok życia takiej opinii nie potrzebują.

 1. Jak przebiega indywidualne nauczanie?

Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu (nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny). Dyrektor – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – ustala zakres i czas prowadzenia zajęć. Muszą się one odbywać w bezpośrednim i indywidualnym kontakcie nauczyciela z uczniem na terenie miejsca zamieszkania ucznia. W zakresie czasu prowadzenia zajęć, dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia (pełnoletniego ucznia). Nauczanie indywidualne prowadzone jest przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy ich prowadzenie, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I – III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

 1. Na czym polega zindywidualizowana ścieżka kształcenia?
 • Jest regulowana rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Przewidziana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 • Zindywidualizowana ścieżka jest formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której korzystać mogą dzieci i uczniowie nie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Na czym polega spotkanie  z doradcą zawodowym?

Podczas  spotkania z doradcą zawodowym przeprowadzana jest rozmowa doradcza, podczas której omawiana jest między innymi sytuacja szkolna ucznia,  jego zainteresowania, pasje i hobby. Rozmowa o charakterze konsultacyjnym może być pogłębiona o specjalistyczne testy określające mocne strony dziecka, w tym jego preferencje i zainteresowania zawodowe,  które są istotne przy wyborze kierunku dalszego kształcenia.

 1. Na czym polega terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna polega na usprawnianiu zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych oraz procesów uwagowych (zaburzenia stwierdzone podczas badań diagnostycznych w Poradni), rozwijana jest także umiejętność czytania (trening czytania) oraz pisania (trening pisania, trening ortograficzny).

 1. W jaki sposób można skontaktować się z pracownikami Poradni?

Z pracownikami Poradni można kontaktować się poprzez:

 • ogólny telefon placówki, po połączeniu z sekretariatem, należy zapytać o możliwość rozmowy z konkretnym pracownikiem,
 • drogą mailową. Każdy pracownik posiada swojego maila, który znajduje się na stronie internetowej Poradni.
 1. Co w przypadku jeśli dziecko jest chore lub z innych powodów nie jest możliwe przybycie na umówiony termin spotkania?

W przypadku, jeżeli nie będziecie mogli Państwo przybyć na umówioną w Poradni wizytę, prosimy o przekazanie takiej informacji telefonicznie do sekretariatu Poradni.

 1. Czy po badaniach przeprowadzonych w poradni wystawiany jest ich opis?

Tak. Po zakończonym procesie diagnostycznym w poradni, otrzymacie Państwo opinię psychologiczno-pedagogiczną lub opinię psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną lub informację o wynikach diagnozy, w zależności od tego, jakie badania zostaną przeprowadzone. Czas wystawienia opinii od ostatniego spotkania z dzieckiem wynosi 30 dni. Czasami, w zależności od okoliczności, czas wydania opinii może być zarówno krótszy, jak i w uzasadnionych sytuacjach losowych lub, kiedy wymagane jest zaświadczenie lekarskie- dłuższy. Wszelkie dokumenty wystawiane są na wniosek rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia.

22. Czy usługi Poradni są płatne?

Nie. Wszelkie usługi oferowane przez Poradnię są bezpłatne.

 1. Czy pani psycholog lub pedagog może skontaktować się ze szkołą/ przedszkolem?

Podpisując zgodę na badanie, podpisujecie Państwo również punkt dotyczący kontaktów z pracownikami szkoły. Pracownicy Poradni w trakcie diagnozy kontaktują się na bieżąco ze szkolnymi specjalistami, wychowawcą czy innymi nauczycielami.

 1. Kiedy powinno się wykonać kolejne badanie dziecka? Czy opinia psychologiczno-pedagogiczna ma jakiś termin ważności?

Ważność opinii jest uzależniona od celu i zakresu danej sprawy:

 • opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (wymagana jest każdorazowo przy podejmowaniu decyzji o odroczeniu),
 • opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki (wystawiana jest na określony czas, o czym rodzic informowany jest w treści opinii),
 • opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (raz wydana opinia jest ważna przez cały okres kształcenia).

Przepisy nie określają daty ważności opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wynika ona bowiem z merytorycznej zawartości uwarunkowanej aktualnymi potrzebami ucznia, które na przestrzeni kilku lat mogą się istotnie zmienić.

Termin związany z możliwością wydania kolejnej opinii wiąże się również ze standardami związanymi z zastosowaniem określonego testu, które przewidują konieczność zachowania odpowiednio odstępu między następnym badaniem. Okres ten wynosi minimum od 1 roku do 2 lat. Nie wyklucza to jednocześnie możliwości przeprowadzenia badania innym testem w zależności od potrzeb i trudności dziecka.

 1. Jaki jest czas oczekiwania na konsultację/diagnozę?

To zależy od możliwości organizacyjnych Poradni, a także od momentu roku szkolnego, w którym dziecko zostaje zgłoszone. Najwięcej zgłoszeń jest pod koniec roku szkolnego, a także na przełomie semestrów. Zazwyczaj czas oczekiwania to okres między dwoma tygodniami, a dwoma miesiącami.

 1. Kiedy dziecko może być zwolnione z nauki drugiego języka obcego?

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Skip to content