Menu Zamknij

Wczesne wspomaganie rozwoju

Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

WWR to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować:

 • usprawnianie ruchowe;
 • rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się;
 • usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu;
 • stymulację wielozmysłową;
 • trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej.

People photo created by freepik - www.freepik.com

Zasady na jakich odbywa się wczesne wspomaganie rozwoju.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania – w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez zespół – ustala dyrektor Poradni.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, a w celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach WWRD mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

Dyrektor Poradni powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzący pracę bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Koordynatorem zespołu WWRD jest pani Ewa Hornik.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiadające rodzajowi niepełnosprawności dziecka (w szczególności oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog),
 • psycholog,
 • logopeda,
 • inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Zadania zespołu WWR

Do zadań zespołu należy w szczególności:

 • ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
 • nawiązanie współpracy z przedszkolem, zakładem opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
 • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania jego postępów,
 • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
Skip to content